कार्यविधि


Document Archieve
Title Size Type View Download
प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ 1 वर्ष पहिले
28 May 2019 - 08:59:49
application/pdf View Download
2077-06-01 PMAMP PIM_Final 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:40:33
application/pdf View Download
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:40:52
application/pdf View Download
आरन स्थापना कार्यविधि 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:41:17
application/pdf View Download
उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:41:38
application/pdf View Download
कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:42:00
application/pdf View Download
फलफूल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:42:16
application/pdf View Download
मकै उत्पादन कार्यक्रम तथा रेशम खेती क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम २०७७ 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:42:32
application/pdf View Download
स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय खेती कामयक्रभ सञ् चारन कामयविधि, २०७६ 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:42:45
application/pdf View Download
स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमूना 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:43:01
application/pdf View Download
स्मार्ट कृषि गाँउ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ 2 हप्ता पहिले
09 Oct 2020 - 13:43:18
application/pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी अभियानमुखी मिशन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ 1 हप्ता पहिले
17 Oct 2020 - 09:08:16
application/pdf View Download
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत 1 हप्ता पहिले
17 Oct 2020 - 09:08:33
application/pdf View Download
मिसन फाइनल २३ गते 1 हप्ता पहिले
17 Oct 2020 - 09:08:45
application/pdf View Download

You can register your complaints through the following means